Hüppa sisuni

Ettevõttest

Elektrilevi on Eesti suurim jaotusvõrguettevõte kattes elektrivõrguga 95% Eestimaast. Meie meeskonnas panustab iga päev üle 800 andeka tippspetsialisti (töötaja), et olla klientidele ja tervele ühiskonnale usaldusväärne partner elutähtsa teenuse tagamisel. Pöörame erilist tähelepanu teenuse kvaliteedinõuetele, investeeringute järjepidevusele ja elanike ohutusele ning ümbritseva keskkonna hoidmisele. Hoiame Eestimaa kodud soojad ja valgusküllased.

Tegevuspõhimõtted

Elektrilevi pakub ühiskonnale strateegilise tähtsusega teenuseid. Just seetõttu pöörame erilist tähelepanu teenuse kvaliteedinõuetele, töötajate ja elanike ohutusele, samuti ümbritseva keskkonna hoidmisele laiemalt. Jälgime klientide, elektrimüüjate ja teiste osapoolte võrdset kohtlemist ning kohtleme vastutustundlikult meile usaldatud andmeid.

Kvaliteet ja ohutus

Kvaliteedi tagamiseks:

  • kindlustame elektri olemasolu, käies tehnoloogia arenguga kaasas ning panustades töötajate ja partnerite arendamisse ja arengut soodustava tegevuskeskkonna loomisse;
  • osutame järjepidevat elektrivõrguteenust, lähtudes meie klientide vajadustest ja õigusaktide nõuetest;
  • tagame elektrivõrgu arengu ja tulemusliku toimimise;
  • rakendame kõigi turuosaliste suhtes võrdse kohtlemise põhimõtteid;
  • hoiame kõrget teeninduskvaliteeti ning jagame ühtseid klienditeeninduspõhimõtteid nii Elektrilevi enda kui partnerettevõtete töötajatega.

Võrdse kohtlemise põhimõtted

Elektriturul peavad võrguettevõtja võrku saama ühtsetel tingimustel kasutada kõik osapooled. Klientide, elektrimüüjate ja kõikide teiste osapoolte võrdseks kohtlemiseks oleme koostanud võrdse kohtlemise tegevuskava, mida uuendame regulaarselt ja mille täitmist kontrollib Konkurentsiamet.

Kliendiandmete töötlemine

Kliendiandmeid küsime nii vähe kui võimalik ja nii palju kui on vajalik meie ülesannete täitmiseks. Andmed, mida küsime, on näiteks nimi, isikukood, kontaktandmed, suhtluskeel, tarbimiskoha andmed, tarbimisandmed jms. Neid andmeid vajame eelkõige selleks, et täita kliendiga sõlmitud lepingut, pakkuda kokkulepitud teenuseid ning täita õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

Ligipääs klientide andmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad. Andmete töötlemine piirdub üksnes tööülesannete täitmiseks vajalikuga.